2021 Friendship Dareشما دوست دارید چه چیزی بخورید؟

شما دوست دارید تا چطور زندگی کنید؟

شما دوست دارید چه نوع بازی انجام دهید؟

شما دوست دارید کجا زندگی کنید؟

شما دوست دارید چگونه سفر کنید؟

شما می خواهید با پول چه کاری انجام دهید؟

آیا شما به صدای قلب خود گوش می دهید یا مغزتان؟

شما کدام نوع میوه رو دوست دارید؟

شما کدام حیوان را دوست دارید؟

شما پول را می خواهید یا شهرت را؟

شما دوست دارید چه چیزی را بخرید؟

شما دوست دارید به تنهایی سفر کنید یا گروهی؟

شما چطور صحبت می کنید؟

شما همیشه شاد هستید یا عصبانی؟

شما همیشه دیر می رسید یا زود؟

شما دوست دارید در اوقات فراغت خود چه کاری انجام دهید؟

شما می خواهید کجا زندگی کنید؟

شما دوست دارید چگونه سفر کنید؟

شما جوک را دوست دارید یا معما را؟

شما چه نوع آب و هوایی را دوست دارید؟

شما ترجیح می دهید تا چطور ارتباط برقرار کنید؟

شما دوست دارید چه کاری انجام بدهید؟

شما دوست دارید تا یک فرد ثروتمند باشید یا یک فرد شاد؟

شما دوست دارید تا به کجا سفر کنید؟

شما دوست دارید به تنهایی سفر کنید یا گروهی؟

شما کدامیک را انتخاب می کنید؟

شما دوست دارید چه غذایی بخورید؟

شما دوست دارید چه کاری انجام بدهید؟

شما ترجیح می دهید در ردیف اول بنشینید یا ردیف آخر؟

شما کدام رنگ را انتخاب می کنید؟

شما کدامیک را به عنوان هدیه انتخاب می کنید؟

شما به چه نوع دوستی نیاز دارید؟

شما کدام نوع مهمانی را دوست دارید؟

شما چه نوع آب و هوایی را دوست دارید؟